Lưu trữ: Chống Scam

19,710 thông tin có trong kho dữ liệu ChongScam.Com

STT Người dùng
1

Đặng Quang Vinh

ĐT:

STK: 19030541561029

Dịch vụ mua bán

FB:

2

Nguyen Dinh Tam

ĐT:

STK: 56610000333001

Dịch vụ mua bán

FB:

3

Do Van Tai

ĐT: 0399936052

STK: 15224990003

Dịch vụ mua bán

FB:

4

Nguyễn Văn Bùi

ĐT:

STK: 73010001564458

Dịch vụ mua bán

FB:

5

Dao Trung Khang

ĐT:

STK: 1019606937

Dịch vụ mua bán

FB:

6

Phạm Văn Cấn

ĐT: 0901761716

STK: 45210000121109

Dịch vụ mua bán

FB:

7

Hồ Ngọc Tú

ĐT: 0394556692

STK: 51510000220776

Dịch vụ Website

FB: ngoctu.ho.3910

8

Trần Hường & Nguyễn Văn Kiên

ĐT:

STK: 104868393784

Dịch vụ Marketing

FB: hoanq.beo

9

Nguyễn Công Trường

ĐT:

STK: 19034010647013

Lừa Đảo

FB: NCT.k1

10

Nguyen Van Cuong

ĐT:

STK: 1012468239

Dịch vụ Facebook

FB: hoai.nguyenhuu.146

11

Nguyễn Quang Huy

ĐT:

STK: 39010001455147

Lừa Đảo

FB:

12

Phạm Văn Đôn

ĐT:

STK: 0369058681

Dịch vụ Facebook

FB:

13

Trần Tiến Minh

ĐT:

STK: 19034352078010

Dịch vụ mua bán

FB:

14

Nguyen Viet Duc

ĐT:

STK: 21710000368859

Dịch vụ Facebook

FB: Tu.Min.Coi

15

Trần Quốc Khanh

ĐT:

STK: 0621000464025

Dịch vụ Facebook

FB:

16

Nguyen Trong Linh Quang

ĐT:

STK: 0351000983359

Dịch vụ Facebook

FB:

17

Bui Hong Luyen

ĐT:

STK: 5500205870592

Dịch vụ mua bán

FB: the.loan.18

18

Tran Quoc Khanh

ĐT:

STK: 19034252303017

Lừa Đảo

FB:

19

Nguyễn Việt Đức

ĐT:

STK: 0965400504

Dịch vụ Youtube

FB: VIETDUC.DIGITAL.TECHNOLOGY

20

Nguyen Thanh Loc

ĐT: 0373020538

STK: 102869931756

Dịch vụ Youtube

FB:

21

Le Phong Dong

ĐT:

STK: 0271001092471

Lừa Đảo

FB:

22

Pham Thanh Luan

ĐT:

STK: 0561000613098

Dịch vụ Facebook

FB: 100010783037432

23

Vo Tuan Dat

ĐT:

STK: 070092062331

Lừa Đảo

FB:

24

Huynh Thai Nguyen

ĐT:

STK: 1420126219008

Dịch vụ mua bán

FB: blackcoverr

25

Vũ Đạt

ĐT: 0924495051

STK: 0924495051

Lừa Đảo

FB: viet.xekoo?

26

Nguyen Thi Tam

ĐT:

STK: 1021000019383

Lừa Đảo

FB:

27

Lê Minh Đức

ĐT:

STK: 050100607351

Dịch vụ Facebook

FB:

28

Bui Ngoc Van Thanh

ĐT: 0931150484

STK: 0501000170087

Dịch vụ Facebook

FB:

29

Nguyen Van Thong

ĐT:

STK: 19035040389105

Lừa Đảo

FB:

30

Tran Binh Quan

ĐT: 0988544222

STK: 51810000355907

Lừa Đảo

FB:

31

Nguyen Thi Le

ĐT:

STK: 0359893443

Dịch vụ Website

FB:

32

Phan Thi Kieu Huong

ĐT:

STK: 0819406429

Dịch vụ mua bán

FB:

33

Nguyễn Ngọc Duy

ĐT:

STK: 0581000778416

Dịch vụ Facebook

FB:

34

Long Mạnh Hùng

ĐT: 0932490170

STK: 060180153252

Dịch vụ Facebook

FB:

35

Tran Quang Hien

ĐT:

STK: 2205205365492

Dịch vụ Facebook

FB:

36

Doan Trung Sy

ĐT:

STK: 0451000369405

Dịch vụ Facebook

FB:

37

Vu Tuan Anh

ĐT:

STK: 0351001133207

Dịch vụ Facebook

FB:

38

Tran Thi Trang

ĐT:

STK: 0343259424

Dịch vụ Facebook

FB:

39

Nguyen Manh Dung

ĐT:

STK: 2302205200947

Lừa Đảo

FB:

40

Nguyễn Ngọc Duy

ĐT: 0393111961

STK: 0581000778416

Dịch vụ Facebook

FB:

41

Chu Thi Thanh Hoa

ĐT:

STK: 220520517848

Lừa Đảo

FB:

42

Nguyen Thi Thuy Ngoc

ĐT: 0868680808

STK: 0641000039773

Dịch Vụ Game

FB:

43

Nguyen Van Thanh

ĐT:

STK: 0352291337

Dịch vụ mua bán

FB: sonblue01

44

Duong Huu hieu

ĐT:

STK: 0731000922958

Dịch vụ mua bán

FB:

45

Nguyen Minh Phuong

ĐT:

STK: 162232223

Dịch vụ mua bán

FB:

46

Nguyễn Phạm Khuê

ĐT:

STK: 0352368091

Lừa Đảo

FB:

47

Nguyen Nhu Duy

ĐT:

STK: 0351001170457

Lừa Đảo

FB:

48

Tran Binh Quan

ĐT:

STK: 0974280740

Dịch vụ Facebook

FB:

49

Ngo Ngoc Loi

ĐT:

STK: 040095097776

Dịch vụ mua bán

FB: david.chau.98229

50

Đoàn Vũ Dương

ĐT:

STK: 035704070005255

Lừa Đảo

FB: kieu.buithuy.54